CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 55 osób (33K,22M) w wieku 18-64l. biernych zawodowo lub bezrobotnych o III profilu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem, zamieszkujących w gminach pow. bartoszyckiego, braniewskiego i kętrzyńskiego.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE ZOSTANĄ:

Diagnoza potrzeb i predyspozycji UP wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji i IPD
Kuźnia optymizmu oraz indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne
Kuźnia fachowców - wsparcie grupowe
Kuźnia fachowców - indywidualne szkolenia zawodowe
Staże zawodowe - wsparcie indywidualne

PLANOWANE EFEKTY:

Każdy uczestnik zrealizuje indywidualną ścieżkę obejmującą zestaw form wsparcia w zakresie aktywizacji społecznych i zawodowych, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne do wyprowadzenia z ubóstwa/wykluczenia społecznego, a także będą skutkowały nabyciem kwalifikacji i doświadczenia.

0
Całkowita wartość projektu:
0
Wkład z UE:

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Kościuszki 70,
14-500 Braniewo

+48 502 630 479

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 - 16:00

Justyna Grabowska – Koordynator Projektu
+48 502 630 515